– Pielęgniarstwo II stopnia

logo PANS

Studia adresowane są  do pielęgniarek , które w przyszłości oprócz sprawowania bezpośredniej opieki  nad pacjentem, planują realizować się w innych  funkcjach zawodowych takich jak np. edukacja zdrowotna pacjentów, zarządzanie zespołami pielęgniarskimi,  nauczanie zawodu pielęgniarki,  lub prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Podjęcie studiów II stopnia to kolejny etap rozwoju zawodowego, umożliwiającego zdobycie tytułu mgr pielęgniarstwa i tym samym wzrostu umiejętności i możliwości awansu zawodowego. Studia II stopnia przygotowują studentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażania podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych (EBN), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej.

Warunki ogólne:

Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Tytuł: magister  pielęgniarstwa;

Dyscyplina wiodąca:  nauki medyczne

Kontynuacja kształcenia: możliwość podjęcia dalszej edukacji- studia III  stopnia

Rekrutacjaukończone studia I stopnia – licencjat pielęgniarstwa  

Limit miejsc: 40

Program studiów  opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne i humanistyczne; zaawansowaną praktykę pielęgniarską; badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa; praktyki zawodowe.

W zakresie wiedzy, celem studiów jest wyposażenie studentów w wiadomości dotyczące m.in.

 1. standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich
 2. mechanizmów działania produktów leczniczych i zasad ich ordynowania
 3. standardów opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych
 4. zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacji opieki zdrowotnej
 5. metodyki kształcenia zawodowego przed i podyplomowego

W zakresie umiejętności, celem studiów jest przygotowanie studenta  m.in. do:

 1. monitorowania stanu zdrowia dzieci i dorosłych
 2. rozwiązywania problemów zawodowych
 3. udzielania samodzielnych porad zdrowotnych
 4. tworzenia standardów opieki zdrowotnej

W zakresie postaw, celem studiów jest kształtowanie kompetencji społecznych  m.in. do:

 1. dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych
 2. rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 3. formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej

czytaj więcej

Przedmioty z  zakresu nauk społecznych i humanistycznych: psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski

Przedmioty z zakresu zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej: farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa,  rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego.

 Przedmioty w zakresie badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa: badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe.

Praktyki zawodowe obejmują: zarządzanie w pielęgniarstwie, edukację terapeutyczną w wybranych chorobach przewlekłych, opiekę onkologiczną, wentylację mechaniczną w opiece stacjonarnej i domowej, pracownię endoskopową, podstawową opiekę  zdrowotną

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, praktyk zawodowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego składającego się z część teoretycznej, praktycznej oraz obrony pracy dyplomowej- magisterskiej.

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej art.4.1-4.2. absolwenci przygotowani są m.in.  do podejmowania pracy w specjalistycznych oddziałach i pracowniach np. pracowni endoskopowej, stacji dializ; posiadają umiejętności do prowadzenia promocji zdrowia i edukacji pacjentów;  przygotowani są do zadań związanych z zarządzaniem w pielęgniarstwie; prowadzenia nauczania zawodu pielęgniarki, podejmowania  zadaniach związanych z  doskonaleniem  zawodowym pielęgniarek oraz  prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa.

Perspektywy rozwoju  zawodowego

Absolwent studiów II stopnia podobnie jak absolwent studiów I stopnia nie tylko posiada możliwość, ale także obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Bogata oferta   Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z pewnością spotka się z zainteresowaniem ze strony  każdego absolwenta. Perspektywa podjęcia pracy w Szpitalu, Przychodni,  na Uczelni lub prowadzenie własnej indywidualnej praktyki zawodowej daje komfort wyboru zgodnie z własnymi  zainteresowaniami zawodowymi.

                                                                                                          Czytaj więcej

W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych  pielęgniarka zdobywając tytuł magistra pielęgniarstwa,   ma prawo  samodzielnie:

 1. ordynować leki zawierające substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silne działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty
 2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty
 3. wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

 Możliwość  podjęcia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, otwiera dodatkową  drogę do większej samodzielności zawodowej. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  zgodnie Rozporządzeniem  MZ w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego-  uzyskuje  dodatkowe uprawnienia, a tym samym większą odpowiedzialność.

Większe uprawnienia oraz odpowiedzialność mają swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach, które z reguły są wyższe w przypadku mgr pielęgniarstwa oraz specjalistów w dziedzinach  pielęgniarstwa.

Back to top