– Pielęgniarstwo I stopnia

logo PANS
Studia adresowane są do osób, które w przyszłości pragną zajmować się zdrowiem i życiem chorego, które wiążą swoją drogę zawodową z pracę na rzecz pacjenta i jego środowiska sprawując bezpośrednią opiekę nad pacjentem lub planują po ukończeniu studiów I stopnia podjąć studia II, III stopnia i realizować się w innych możliwych funkcjach zawodowych jak np. edukacja zdrowotna pacjentów, zarządzanie zespołami pielęgniarskimi, nauczanie zawodu pielęgniarki lub prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Adresatami są osoby, u których podstawową motywacją do podjęcia studiów jest chęć niesienia profesjonalnej pomocy pielęgniarskiej, a posiadana wrażliwość, serdeczność i empatia jest naturalną umiejętnością i potrzebą troski o innych.
Zawód pielęgniarki jest zawodem zaufania publicznego, zawodem którego istotę – misję stanowi troska o dobro, życie i zdrowie chorego. Jako twórczynię współczesnego pielęgniarstwa uważa się F. Nightingale, zwaną Damą z lampką. To tłumaczy dlaczego lampka oliwna jest jednym z symboli zawodu pielęgniarki. Lampka towarzyszyła F. Nightingale opiekującej się rannymi żołnierzami w czasie wojny Krymskiej i oznacza ciepło, źródło niezawodności i życzliwości.
Drugi symbol to powszechnie znany biały czepek, biel oznacza czystość idei, jest wyrazem pielęgniarskiej akceptacji wszystkich ludzi niezależnie od ich rasy, wieku, narodowości i wyznania. Symboliczne znaczenie czepka, to także pokora i chęć służenia ludziom. Obecnie czepek stanowi element pielęgniarskiego uroczystego stroju zawodowego.
Studiowanie pielęgniarstwa to zdobywanie wiedzy i umiejętności do sprawowania opieki pielęgniarskiej w ramach regulowanego, wolnego i samodzielnego zawodu medycznego.
Program oraz profil kształcenia przygotowuje do wykonywania zawodu pielęgniarki w oparciu o wiedzę i tradycję, kształtując umiejętności i postawy zawodowe gwarantujące pacjentom profesjonalną, zindywidualizowaną i holistyczną opiekę.
W zakresie wiedzy, celem studiów jest wyposażenie studentów w wiadomości dotyczące m.in.

01Budowy, rozwoju i funkcji organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie

02Etiologii, patomechanizmów, objawów klinicznych, przebiegu i sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w różnych jednostkach chorobowych

03Zasad sprawowania opieki pielęgniarskiej w tym promocji i profilaktyki chorób oraz modeli opieki pielęgniarskiej nad osoba zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą.

W zakresie umiejętności, celem studiów jest przygotowanie studenta do m.in.

01Samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą

02Udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób

03Udzielania pierwszej pomocy medycznej i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

04Przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

W zakresie postaw, celem studiów jest kształtowanie kompetencji społecznych do m.in.

01Kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną

02Przestrzegania praw pacjenta

03Samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentami

04Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe

 • Tryb studiów: stacjonarny
 • Profil kształcenia: praktyczny
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Tytuł: licencjat pielęgniarstwa; wykształcenie wyższe
 • Dyscyplina wiodąca: nauki medyczne
 • Kontynuacja kształcenia: możliwość podjęcia dalszej edukacji na kierunku pielęgniarstwo II stopnia ( tytuł mgr pielęgniarstwa) od 2021 roku także w PWSZ w Głogowie
Program studiów opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Przedmioty z zakresu nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia i radiologia. Przedmioty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski. Przedmioty w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej. Przedmioty z nauk w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie.
Praktyczna nauka zawodu opiera się na zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych i prowadzona jest w podmiotach leczniczych z którymi Uczelnia zawarła umowę. Bazą dydaktyczną jest między innymi Szpital w Głogowie, co stanowi niewątpliwy atut, ponieważ wymieniona placówka umożliwia dostęp do wielu specjalistycznych oddziałów wymaganych programem studiów. Pierwsze zajęcia praktyczne na oddziałach szpitalnych rozpoczynają się przed zakończeniem drugiego semestru, a poprzedzone są ćwiczeniami na Uczelni. Ćwiczenia prowadzone są w pracowni umiejętności pielęgniarskich w ramach przedmiotu: Podstawy Pielęgniarstwa, przez nauczycieli akademickich z wieloletnim i bogatym doświadczeniem zawodowym.
Obecnie studenci pierwsze umiejętności praktyczne kształtują na ćwiczeniach z wykorzystaniem fantomów oraz trenażerów w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, należy jednak podkreślić, że w niedalekiej przyszłości proces ten zostanie udoskonalony ponieważ Uczelnia jest w trakcie realizacji Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w którym zajęcia będą prowadzone metodą symulacji medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS / BLS).
Zwieńczeniem procesu dyplomowania jest otrzymanie dyplomu- licencjata pielęgniarstwa oraz złożenie uroczystego przyrzeczenia zawartego w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej wraz z symbolicznym czepkowaniem. Uzyskanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa uprawnia absolwenta do otrzymania prawa wykonywania zawodu i podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki lub kontynuacji nauki na studiach pielęgniarskich II stopnia z tytułem magister pielęgniarstwa.Przyrzeczenie, które składa absolwent zawiera zobowiązanie do przestrzegania praw pacjenta oraz dbania o godność zawodu, a rozpoczyna się od słów „ Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki i uroczyście przyrzekam:

 1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim
 2. Według najlepszej mi wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym
 3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice
 4. Okazywać pacjentom należy szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej
 5. Strzec godności zawodu pielęgniarki, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta
 6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu
 7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie”

Absolwent zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa. Przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki w placówkach medycznych o różnej specyfice, może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu bio-psycho-społecznego i wieku (pacjent zdrowy, chory, niepełnosprawny; dziecko, dorosły). Przygotowany jest także do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, jak również do świadczenia usług pielęgniarskich w domu chorego, szpitalu, hospicjum czy przychodni.

Pielęgniarka może wykonywać zawód: w ramach umowy o pracę; na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej

Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwent studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata pielęgniarstwa po rozpoczęciu pracy zawodowej, nie tylko zdobywa doświadczenie zawodowe ale także otwiera się przed nim możliwość doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego zgodnie z ofertą Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Staje się także członkiem Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który sprawuje pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. Samorząd Zawodowy pełni również rolę doradczą , opiniotwórczą i wspierającą swoich członków.

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma prawo wystawiać: 1) recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia, 2) zlecenia na wyroby medyczne

oraz

Pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Atuty studiowania w PWSZ w Głogowie

 1. realizacja swoich marzeń i ambicji
 2. zdobycie zawodu z gwarancją zatrudnienia w przyszłości
 3. nauka zawodu z doświadczoną kadrą dydaktyczną
 4. bogate zaplecze biblioteczne
 5. wspieranie aktywności studentów w różnych formach działalności np. w ramach studenckiego koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 6. wsparcie stypendialne na poziomie Uczelni oraz niektórych podmiotów leczniczych
 7. dostępność do żłobka uczelnianego
 8. możliwość aktywności sportowej- do dyspozycji studentów basen, kort tenisowy
Back to top